Vedtægter og love for Bredsten og Omegns Borger- og Håndværkerforening
 • § 1 Foreningens navn er Bredsten og Omegns Borger- og Håndværkerforening. Foreningens hjemsted er Bredsten i Vejle Kommune.
 • § 2 Foreningens formål er, igennem administration og opretholdelse af Håndværkerhuset, at give medlemmerne, andre foreninger og sognets beboere et sted, hvor de kan samles til møder, fester og lignende, samt at medvirke til formål, der tjener medlemmernes, byens og sognets tarv.
 • § 3 Alle over 18 år kan optages som aktive medlemmer af foreningen.
 • § 4 Alle, der ønsker optagelse i foreningen, kan henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer. Udmeldte eller slettede medlemmer kan ikke gøre noget som helst krav gældende mod foreningen.
 • § 5 Til foreningsfester kan medlemmer, med bestyrelsens tilladelse, invitere ikke-medlemmer med som gæster.
 • § 6 Særligt bemærkelsesværdigt og ekstraordinær indsats til gavn for foreningen kan medføre optagelse som æresmedlem, og optagelsen som sådan afgøres af bestyrelsen.
 • § 7 Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og kun medlemmer har stemmeret. Ordinær generalforsamling afholdes i april måned og indvarsles med 8 dages varsel ved annonce i lokalbladet eller dagspressen. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
  • 1.Formanden aflægger beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
  • 2.Kasseren gennemgår og aflægger regnskab for det forløbne år.
  • 3.Valg af bestyrelse og suppleanter.
  • 4.Valg af revisor og suppleant.
  • 5.Valg af fanebærer og suppleant.
  • 6.Fastsættelse af kontingent.
  • 7.Forslag fra bestyrelse eller medlemmer, d.v.s. forslag, der i henhold til indholdet af denne lov kræver vedtagelse eller stadfæstelse på generalforsamlingen for at kunne gennemføres.
  • 8.Eventuelt
 • § 8 Forandringer i foreningens love kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling. Dog kræves til ændringer af lovene, at 3/4 af foreningens medlemmer stemmer for ændringsforslaget. Opnås på den ordinære generalforsamling 3/4 majoritet for en vedtægtsændring, men udgør de for forslaget afgivne stemmer ikke mindst 3/4 af foreningens medlemmer, kan vedtægtsændringen kun gyldigt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage efter og senest en måned efter den ordinære generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen. Forslaget om sådanne forandringer må være forfattet skriftligt med udtømmende redegørelse og indsendt til formanden senest 15 marts. Hos formanden skal forslag til lovændringer henligge til eftersyn for medlemmer senest 8 dage forinden generalforsamlingen.
 • § 9 Bestyrelsen skal bestå af 5, 7 eller 9 medlemmer og 2 suppleanter. Den vælges for 2 år af gangen og afgår med henholdsvis 3 og 4 ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Ethvert af foreningens medlemmer er pligtig at modtage valg til bestyrelsen, dog kan et afgående bestyrelsesmedlem frasige sig valg i 2 år. 2 revisorer vælges af generalforsamlingen og afgår skiftevis hvert andet år. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valg af bestyrelse afgøres ved relativt flertal. Alle øvrige valg og forslag afgøres ved absolut flertal. På generalforsamlingen 21-4 2022 gav generalforsamlingen bestyrelsen hjemmel til at vælge en kasserer uden for bestyrelsen, i fald det ikke er muligt at vælge en kasserer fra bestyrelsen.
 • § 10 Det er formandens pligt at repræsentere foreningen og varetage foreningens tarv i enhver henseende. Skulle han ved forfald blive forhindret i at udføre sit hverv, træder næstformanden i hans sted. Kassereren fører regnskab med indtægter og udgifter samt lader opkræve kontingent. Han sørger for, at regnskabet fremlægges i revideret stand til den ordinære generalforsamling. Revisorerne kan uanmeldt foretage revision af regnskabet. Sekretæren fører forhandlingsprotokol og udfærdiger alle bestyrelsens skrivelser. Endvidere føres foreningens scrap-bog med udklip o.lign.
 • § 11 Til beslutning om foreningens ophævelse gælder samme afstemningsregler som ved vedtægtsændringer. Generalforsamlingen om foreningens opløsning indkaldes med samme varsel og på samme måde som ved den ordinære generalforsamling. For den kapital, som måtte fremkomme ved realisation af foreningens værdier, oprettes et legat, som kan søges af unge med tilknytning til Borger- og Håndværkerforeningens naturlige område, og som søger videregående uddannelse.

Alle generalforsamlinger ledes af formanden, medmindre denne ønsker valgt en dirigent.

Skriftlig afstemning finder sted, hvis eet af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

 • 1.Når flertallet af bestyrelsen ønsker det.
 • 2. Når 40 af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom til bestyrelsen med angivelse af de anliggender, der ønskes gjort til genstand for generalforsamlingens behandling. Generalforsamlingen skal i disse tilfælde indkaldes af bestyrelsen, med angivelse af dagsorden, senest 14 dage efter begæringens modtagelse og med 8 dages varsel. Forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling skal indsendes til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.
Bredsten og Omegns Borger- og Håndværkerforening, Vejlevej 16, 7182 Bredsten
Din tekst
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk